Najważniejszą specjalizacją Kancelarii jest szeroko pojęte prawo energetyczne

Świadczymy pomoc prawną przede wszystkim w zakresie przepisów dotyczących paliw gazowych, elektroenergetyki i odnawialnych źródeł energii. Pomagamy zrozumieć często bardzo skomplikowane i techniczne przepisy ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz regulacje prawa europejskiego, w tym dyrektywy i tzw. kodeksy sieci.

 

Doradztwo prawne w zakresie paliw gazowych (gaz ziemny, biogaz i biometan, wodór, gaz LNG, kodeksy sieci gazowe)


Podstawowym obszarem doradztwa w ramach specjalizacji energetycznej są regulacje dotyczące paliw gazowych. Zapewniamy pomoc prawną dla przedsiębiorstw działających na rynku „tradycyjnych” paliw takich jak gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany oraz skroplony gaz ziemny (LNG). Istotnym elementem specjalizacji jest rozwijający się segment nowych paliw gazowych, przede wszystkim biogazu, biometanu i wodoru. Doradzamy zarówno w zakresie polskich, jak i europejskich regulacji dotyczących branży gazowej.

 

Doradztwo prawne w zakresie elektroenergetyki, w tym rynku mocy, elektromobilności, prawa atomowego, kodeksów sieci elektroenergetycznych


Drugim istotnym obszarem doradztwa, obok paliw gazowych jest elektroenergetyka, w tym również przepisy prawa europejskiego. W chwili obecnej wytwarzanie, transport i obrót energią elektryczną stanowi jeden z najważniejszych czynników wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej przez prawie każdego przedsiębiorcę. Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną we wszystkich aspektach dotyczących elektroenergetyki, w tym tak specyficznych ustaw jak Prawo atomowe, czy też przepisy dotyczące rynku mocy oraz elektromobilności i paliw alternatywnych. Zapewniamy również pomoc prawną dla przedsiębiorstw energochłonnych. Doradzamy zarówno w zakresie przepisów krajowych, jak i regulacji europejskich.

 

Pomoc prawna w zakresie odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe, fotowoltaika, energetyka wodna, wodór, biogaz)


Regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii stanowią, obok elektroenergetyki i paliw gazowych, istotny element specjalizacji energetycznej Kancelarii. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój segmentu odnawialnych źródeł energii. Należy spodziewać się, że w najbliższej przyszłości na znaczeniu zyskają biogaz oraz wodór. Wspieramy Klientów w zakresie energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, energetyki wodnej, biogazu, wodoru i innych odnawialnych źródeł energii. Należy wskazać, że dla wielu podmiotów (przedsiębiorcy, rolnicy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) energia wytwarzana w odnawialnych źródłach może stanowić istotne uzupełnienie energii pobieranej z sieci i dzięki temu przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjonowania.

Doradztwo prawne w wyzwaniach stojących przed ciepłownictwem


Kancelaria doradza w zakresie przepisów związanych z ciepłownictwem, w tym również dotyczących przepisów prawa konkurencji i procesu inwestycyjnego w ciepłownictwie. Pomagamy przedsiębiorstwom w licznych wyzwaniach związanych z podniesieniem poziomu efektywności energetycznej i wprowadzeniem bardziej ekologicznych instalacji wytwarzania ciepła. Świadczymy pomoc prawną w procesie dostosowania się do coraz bardziej restrykcyjnych norm dotyczących ochrony środowiska.

 

Doradztwo prawne dla przedsiębiorstw z branży paliw ciekłych


Kancelaria doradza w problematyce związanej z paliwami ciekłymi. Paliwa ciekłe jako nośnik energii nadal odgrywają bowiem bardzo istotną rolę, przede wszystkim w transporcie. W najbliższej przyszłości wzrośnie znaczenie biopaliw, paliw zawierających biokomponenty oraz paliw alternatywnych i w związku z tym przedsiębiorcy muszą na bieżąco monitorować zmiany w obowiązujących przepisach.

 

Pomoc prawna w zakresie efektywności energetycznej oraz wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej


Kancelaria doradza w zakresie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną, które są istotnym elementem transformacji energetycznej. Warto dostrzec, że działania poprawiające efektywność przyczyniają się do obniżenia kosztów prowadzonej działalności, jak również zapewniają dodatkowy przychód z tytułu certyfikatów efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty).

Ponadto, pomagamy w kwestiach związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

Paliwa gazowe ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • regulujących obowiązek uzyskania koncesji i innych decyzji uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie wydobycia, dystrybucji, obrotu, magazynowania gazu ziemnego
 • regulujących zasady obrotu, transportu oraz skraplania i regazyfikacji gazu LNG
 • regulujących zasady wytwarzania, obrotu i transportu biogazu i biometanu, w tym procesu inwestycyjnego dotyczącego biogazowni
 • dotyczących wytarzania, obrotu i transportu wodoru, w tym tzw. zielonego wodoru
 • dotyczących przygotowania i opiniowani umów cywilnoprawnych, w tym umów o świadczenie usług
 • transportu lub obrotu paliwami gazowymi, umów kompleksowych, ogólnych warunków umów, regulaminów, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
  i instalacji paliw gazowych
 • regulujących postępowania taryfowe prowadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • dyrektywy 2009/73 dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego
 • dotyczących obowiązku utrzymywania zapasów
  gazu ziemnego oraz zasada postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa gazowego
 • rozporządzeń unijnych i kodeksów sieci, w tym rozporządzenia rozporządzenia 715/2019 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, rozporządzenia 312/2014 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC), rozporządzenia 2017/459 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (CAM NC) i rozporządzenia 2017/460 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (TAR NC)
 • rozporządzenia 2022/869 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w zakresie infrastruktury gazu ziemnego i wodoru
 • dotyczących administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów w zakresie paliw gazowych
 • dotyczących obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT w zakresie paliw gazowych
 • ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  w Świnoujściu
 • regulujących proces inwestycyjny w branży gazowniczej
 • dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów na rynku paliw gazowych
Elektroenergetyka ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • dotyczących obowiązku uzyskanie koncesji i innych decyzji uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną
 • dotyczących przygotowania i opiniowania umów cywilnoprawnych, w tym umowy o świadczenie usług transportu lub sprzedaży energii elektrycznej, umowy kompleksowej, OWU, regulaminów, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych
 • ustawy o rynku mocy
 • dyrektywy 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej
 • rozporządzeń unijnych i kodeksów sieci, w tym rozporządzenia 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, rozporządzenia 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, rozporządzenia 2015/1222 ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (rozporządzenie CACM), rozporządzenie 2017/2195 ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania oraz rozporządzenia 2016/1719 ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych
 • rozporządzenia 2022/869 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej
 • ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym procesu inwestycyjnego instalacji dostarczania paliw alternatywnych
 • dotyczących postępowań taryfowych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
 • ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
 • dotyczących administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów regulujących działalność w ramach elektroenergetyki
 • dotyczących obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT w zakresie elektroenergetyki
 • ustawy – Prawo atomowe i ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
 • dotyczących liczników zdalnego odczytu, w tym rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego
Odnawialne źródła energii ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • dotyczących obowiązku uzyskania koncesji i innych decyzji uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • dotyczących postępowań przed organami i sądami związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii
 • systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii
 • dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
 • ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
 • dotyczących przygotowania i opiniowania umów cywilnoprawnych, ogólnych warunków umów i regulaminów w zakresie odnawialnych źródeł energii
Paliwa ciekłe ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • dotyczących obowiązku uzyskanie koncesji i innych decyzji uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, transportu i obrotu paliwami ciekłymi
 • ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • dotyczących wytwarzania, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzania do obrotu biokomponentów i biopaliw ciekłych
 • dotyczących utrzymywania zapasów ropy naftowej, produktów naftowych oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
 • dotyczących przygotowania i opiniowania umów cywilnoprawnych, ogólnych warunków umów i regulaminów w zakresie paliw ciekłych
Ciepłownictwo ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • związanych z obowiązkiem uzyskania koncesji i innych decyzji uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, transportu i obrotu ciepłem;
 • dotyczących postępowań taryfowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • dotyczących przygotowania umów cywilnoprawnych, ogólnych warunków umów i regulaminów związanych z działalnością przedsiębiorstw ciepłowniczych
 • związanych z procesem inwestycyjnym w ciepłownictwie
 • dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów na rynku ciepłowniczym
Efektywność energetyczna i kogeneracją ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • ustawy o efektywności energetycznej
 • dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
 • ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
 • dotyczących administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków związanych z  efektywnością energetyczną i wytwarzaniem energii w wysokosprawnej kogeneracji
ZAKRES USŁUG
KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod wskazanym numerem telefonu lub na adres poczty elektronicznej.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.