Doradztwo prawne w zakresie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Istotną specjalizacją Kancelarii jest prawo konkurencji i pomocy publicznej. Doradzamy przede wszystkim w zakresie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o prawach konsumenta. Istotne znaczenie mają również akty prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwo sądów polskich i unijnych 

 

Pomoc prawna w zakresie tzw. prawa antymonopolowego


Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim w zakresie tzw. prawa antymonopolowego. Przedsiębiorcy, szczególnie prowadzący działalność w sektorach sieciowych oraz gdzie istotne są kanały dystrybucji dóbr i usług powinni nieustannie monitorować ryzyka związane z przepisami prawa konkurencji. W sektorach i branżach silnie regulowanych i o charakterze sieciowym ryzyko wynikające z prawa konkurencji jest szczególnie wysokie. Kancelaria świadczy także pomoc prawną w zakresie transakcji fuzji, przejęć i tworzenia wspólnych podmiotów gospodarczych, które mogą wywierać wpływ na konkurencję na danym rynku właściwym.

 

Doradztwo prawne w kwestiach pomocy publicznej dla przedsiębiorców


Pomagamy we wszystkich aspektach związanych z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym związanych z uzyskaniem pomocy publicznej, jej rozliczeniem. Świadczymy pomoc prawną w kwestiach związanych z naruszeniem przepisów o udzieleniu pomocy publicznej. Doradzamy zarówno w zakresie ogólnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak i regulacji szczególnych (pomoc publiczna w branży energetycznej, rolnictwo, badania i rozwój).

Pomoc prawna w zakresie publicznoprawnej i prywatnoprawnej ochrony konsumentów


Kancelaria doradza w zakresie przepisów prawa konsumenckiego, w tym postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomoc prawna Kancelarii obejmuje zarówno publicznoprawne, jaki i prywatnoprawne aspekty ochrony konsumentów, w tym przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 

Doradztwo prawne związane z funduszami europejskimi


Pomoc prawna Kancelarii obejmuje również prawne aspekty dotyczące funduszy europejskich, W szczególności koncentrujemy się na przepisach dotyczących funduszy europejskich pozyskiwanych na energetykę i ochronę środowiska oraz wsparcia udzielanego na w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Prawo antymonopolowe ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • dotyczących nadużycia pozycji dominującej
 • dotyczących porozumień mogących naruszyć prawo konkurencji, w tym przepisów rozporządzenia w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (tzw. VBER)
 • regulujących fuzje, przejęcia i tworzenie wspólnych podmiotów gospodarczych na gruncie prawa konkurencji, w tym rozporządzenia 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
 • rozporządzenia 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 TWE
 • ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
 • ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Prawo pomocy publicznej ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • dotyczących zasad uzyskania i rozliczenia pomocy publicznej
 • regulujących postępowania w przedmiocie zwrotu pomocy publicznej
 • rozporządzenia 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tzw. GBER)
 • wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r. (tzw. CEEAG) i wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.
 • wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie regionalnej pomocy państw
 • dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie
Ochrona konsumentów ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • ustawy o prawach konsumenta
 • ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • dotyczących publicznoprawnych aspektów ochrony konsumentów
Fundusze europejskie ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • dotyczących zasad otrzymywania i rozliczania środków w funduszy unijnych
 • ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
 • regulujących postępowania w przedmiocie zwrotu funduszy unijnych
 • dotyczących zasad wsparcia udzielanego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
ZAKRES USŁUG
KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod wskazanym numerem telefonu lub na adres poczty elektronicznej.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.