Bardzo ważną specjalizacją Kancelarii jest szeroko pojęte prawo ochrony środowiska

Kancelaria doradza przede wszystkim odnośnie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W zakresie tej specjalizacji istotną rolę odgrywają również specjalistyczne regulacje sektorowe m. in. Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne i ustawa o odpadach.

 

Pomoc prawna w zakresie zasad ochrony środowiska i korzystania z jego zasobów, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza i odpowiedzialności za środowisko


W ramach doradztwa w obszarze prawa ochrony środowiska Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie zagadnień związanych z zasadami ochrony środowiska i korzystania z jego zasobów, w tym wprowadzaniem substancji do środowiska, obszarami ograniczonego użytkowania Doradzamy w kwestiach związanych z oceną oddziaływania na środowisko oraz ochroną powietrza. 

Pomagamy w problematyce dotyczącej ochrony gruntów rolnych i leśnych, gospodarowania lasami oraz ochrony obszarów przybrzeżnych i środowiska morskiego. Ważnym zagadnieniem są kwestie odpowiedzialnością za szkody w środowisku. 

 

Doradztwo prawne w zakresie przepisów ustawy o ochronie przyrody


Świadczymy pomoc prawną w zakresie przepisów ustawy o ochronie przyrody np. obowiązków wynikających z ustanowienia obszarów chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszar Natura 2000), aktów prawa miejscowego przyjmowanych na podstawie tej ustawy oraz postępowań związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

 

Pomoc prawna odnośnie do regulacji dotyczących tzw. prawa o odpadach


Kolejną częścią szeroko pojętego prawa ochrony środowiska są regulacje dotyczące tzw. prawa o odpadach. Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych segmentów prawa ochrony środowiska. Oprócz podstawowego aktu prawnego tj. ustawy o odpadach, problematyka postępowania z odpadami została uregulowana w licznych, szczegółowych i obszernych aktach rangi ustawowej. Kancelaria doradza m.in. w zakresie obowiązujących i projektowanych przepisów mających na celu zbudowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Doradztwo prawne w zakresie przepisów regulujących gospodarowanie wodami


Kolejną istotną specjalizacją Kancelarii jest prawo wodne. Świadczymy pomoc prawną w zakresie zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami, w tym kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Kancelaria wspiera Klientów w zakresie uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych na gruncie prawa wodnego i ustaw pokrewnych. Specjalizacja kancelarii obejmuje również prowadzenie sporów i postępowań na gruncie prawa wodnego, przygotowanie opinii i analiz dotyczących skomplikowanych zagadnień prawa wodnego.

 

Pomoc prawna związana z działalnością w zakresie geologii i górnictwa


Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie skomplikowanych zagadnień związanych z prawem geologicznym i górniczym, w tym uzyskania niezbędnych koncesji i dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie geologii i górnictwa. Doradzamy również odnośnie odpowiedzialności za działalność zakresie regulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego.

 

Doradztwo prawne dotyczące szeroko pojętego prawa zmian klimatycznych


Ostatnią istotną specjalizacją Kancelarii są wszelkie regulacje związane z prawem zmian klimatycznych. Kancelaria doradza w zakresie dynamicznie rozwijających się regulacji dotyczących zmian klimatycznych. Do szeroko pojętego prawa zmian klimatycznych należą przede wszystkim przepisy dotyczące systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i oraz kwestie odpowiedzialności za zmiany klimatyczne. Prawo zmian klimatycznych staje się coraz ważniejszym czynnikiem ryzyka dla przedsiębiorców, szczególnie prowadzących działalność w branży energetyki i budownictwa.

Ochrona środowiska ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • regulujących uzyskanie pozwoleń sektorowych, pozwoleń zintegrowanych i innych decyzji wymaganych na gruncie przepisów o ochronie środowiska
 • regulujących postępowania związane z oceną oddziaływania na środowisko
 • ustawy odpowiedzialności za szkodę w środowisku 
 • ustawy o lasach i i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • regulujących kwestie ochrony powietrza, w tym przepisów dotyczących substancjach zubożających warstwę ozonową
 • regulujących zasady zapobiegania awariom i postępowania z substancjami chemicznymi i biobójczymi
 • dotyczących ochrony obszarów przybrzeżnych i środowiska morskiego
 • dotyczących dostępu do informacji o środowisku
 • dotyczących administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska
Ochrona przyrody ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • dotyczących form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu), w tym inwestycji na tych obszarach chronionych
 • dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień 
 • dotyczących ochrony roślin, zwierząt i grzybów 
 • regulujących zasady prowadzenia działalności na obszarach chronionych
 • dotyczących administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków dotyczących ochrony przyrody
Prawo wodne ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • regulujących zasady kształtowania i ochrony zasobów wodnych
 • regulujących zasady korzystania z wód, w tym zasady ponoszenia opłat związanych z korzystaniem z wód
 • dotyczących ochrony wód w procesie inwestycyjnym
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • ustawy o rybactwie śródlądowym.
Gospodarka odpadami ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • regulujących zasady uzyskania pozwoleń, wpisów i innych decyzji umożliwiających prowadzenie działalności związanej z odpadami
 • regulujących postępowanie z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach
 • regulujących wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów
 • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • ustawy o bateriach i akumulatorach
 • ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • ustawy o odpadach wydobywczych
 • ustawy o transgranicznym przemieszczaniu odpadów
Prawo geologiczne i górnicze ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • dotyczących uzyskania koncesji, w tym koncesji węglowodorowych i innych decyzji umożliwiających prowadzenie działalności związanej z geologią i górnictwem
 • dotyczących podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji
 • dotyczących podziemnego składowania odpadów lub dwutlenku węgla
 • regulujących zasady funkcjonowania zakładu górniczego
 • regulujących zasady odpowiedzialności za działalność związaną z geologią i górnictwem
System handlu uprawnieniami do emisji i prawo zmian klimatu ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
 • regulujących zasady odpowiedzialności za zmiany klimatyczne
 • prawa ochrony klimatu Unii Europejskiej (Europejski Zielony Ład, pakiet klimatyczno-energetyczny)
ZAKRES USŁUG
KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod wskazanym numerem telefonu lub na adres poczty elektronicznej.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.