Polityka prywatności

Polityka prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Wędziński z siedzibą w Warszawie

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe w Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Wędziński. Polityka prywatności wskazuje również podstawowe prawa, które przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Kancelarii w związku z realizacją usług przez Kancelarię.

Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, dalej: „RODO”) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Wędziński („Administrator”) prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Wędziński z siedzibą w Warszawie, NIP: 554-249-12-73, REGON: 341413034.

 

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych.

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: l.wedzinski@wedzinskilegal.pl.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie pomocy prawnej lub innej umowy o świadczenie usług, w tym na organizowanie szkoleń lub tłumaczeń, jej rozwiązanie oraz inne czynności niezbędne do realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą sama nie jest stroną lecz działa na rzecz strony umowy z Kancelarią np. jako jej pełnomocnik, inny reprezentant lub inna osoba przez nią wskazana;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – współpraca z dostawcami usług lub innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią;
 • art. 6 ust. 1 lit c) RODO – wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym również obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO – ustalanie konfliktów interesów i naruszeń zasad etyki obowiązujących radcę prawnego w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom;
 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO – cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia roszczeń, ustalenia i obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia należności i innych praw przysługujących Administratorowi;
 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO – marketing usług Kancelarii, w tym również informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię lub w których Kancelaria lub jej pracownicy biorą udział oraz o działalności i wszelkich formach aktywności Kancelarii lub jej pracowników i współpracowników;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenie statystyk, które stanowią podstawę do analizy jak usługobiorcy Kancelarii korzystają ze strony internetowej Kancelarii. Dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych w celu podwyższenia jakości świadczonych usług i treści zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii lub publikacji przygotowanych przez Kancelarię lub jej pracowników i współpracowników.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 1. 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  • notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
  • współpracujący z Kancelarią radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy, aplikanci adwokaccy, doradcy podatkowi, pracownicy i współpracownicy Kancelarii;
  • operatorzy pocztowi, kurierzy i inne podmioty, które przetwarzają dane w związku z dostarczaniem przesyłek;
  • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy administracji publicznej oraz inne instytucje i podmioty wykonujące funkcje i zadania publiczne);
  • podmioty świadczące inne usługi na rzecz Kancelarii tj. informatyczne (np. dostawcy hostingu, serwera poczty i innych usług informatycznych), płatnicze, podatkowe, księgowe np. biuro rachunkowe i finansowe oraz inne usługi niezbędne dla zgodnego z prawem funkcjonowania Kancelarii).
 2. Dane przekazywane podmiotom wskazanym w punkcie 1 mają na celu świadczenie usług przez te podmioty i są wykorzystywane tylko do realizacji tych usług. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi standardami bezpieczeństwa informacji.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską, chyba że świadczenie pomocy prawnej w związku z realizowanym zleceniem będzie przewidywało przekazanie danych poza obszar EOG za wyrażoną przez Państwo zgodą.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię w ramach wykonywania zawodu na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych – przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z umową zawartą z Kancelarią w zakresie innym niż świadczenie pomocy prawnej w ramach wykonywania zawodu – do czasu upływu terminu przedawnienia związanego z umową oraz dodatkowego okresu sześciu miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, czy problemów z doręczeniem lub w innym terminie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z zamiarem zawarcia umowy z Kancelarią, gdy do jej zawarcia nie dojdzie – w terminie trzech lat od pierwszego kontaktu z Kancelarią;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego – do czasu przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do czasu wycofania udzielonej przez uprawnionego zgody;
 • dane osobowe przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego – do czasu zrealizowania właściwego prawnie uzasadnionego interes Kancelarii lub wniesienia przez uprawnioną osobę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia lub żądanie ich usunięcia uniemożliwi Kancelarii kontakt z osobą, której dane są przetwarzane oraz zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej, samo świadczenie pomocy prawnej, a także przedstawienie oferty handlowej, informacji o działalności Kancelarii lub jakiejkolwiek innej informacji.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. prawo do informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych;
 3. prawo sprostowania nieprawidłowych lub błędnych danych osobowych lub uzupełniania danych niekompletnych (art. 16 RODO) – w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że dane dane są nieprawidłowe, błędne lub niekompletne;
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych bez podania przyczyny („prawo do bycia zapomnianym”), (art. 17 RODO) – usunięcie danych nie wpłynie na dotychczas wykonane czynności;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnym momencie – wobec przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prawo sprzeciwu

 1. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, Kancelaria zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności dla dalszego przetwarzania danych przez Kancelarię lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Administrator informuje o podjętych działaniach w terminie jednego miesiąca od otrzymania jednego z powyższych żądań.
 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Kancelaria zaprzestanie ich przetwarzania do tego celu od momentu otrzymania informacji o wniesieniu sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje Państwu prawo do cofnięcia bez podania przyczyny, udzielonych zgód na poszczególne lub wszystkie cele przetwarzania w dowolnym momencie. Zgodę mogą Państwo wycofać za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: l.wedzinski@wedzinskilegal.pl lub pisemne na adres do doręczeń Kancelarii. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do momentu otrzymania informacji o jej wycofaniu.

 

Ograniczenia uprawnień wynikające z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Dane przetwarzane przez Kancelarię w ramach wykonywania zawodu radcy prawne tj. świadczenie pomocy prawnej objęte są również wynikającym z przepisów ustawy, w tym ustawy o radcach prawnych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to zapewnienie wyższego poziomu ochrony przetwarzanych danych. Jednocześnie z tego powodu wykonanie niektórych przysługujących Państwu praw lub realizacja przez Kancelarię niektórych z jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych są lub mogą być ograniczone lub wyłączone.

 

Brak profilowania

W oparciu o Państwa dane osobowe Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani automatycznego profilowania danych osobowych.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie internetowej Kancelarii www.wedzinskilegal.pl i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.