Kancelaria doradza we wszelkich aspektach skomplikowanego procesu inwestycyjno-budowlanego

Podstawowym aktem prawnym, którego przepisy znajdą zastosowanie w tym procesie jest ustawa – Prawo budowlane. Ważną rolę odgrywa również ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Pomoc prawna w procesie inwestycyjno-budowlanym


W odniesieniu do procesu inwestycyjno-budowlanego zajmujemy się zarówno administracyjnoprawnymi (uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń), jak i cywilnoprawnymi aspektami procesu budowlanego, w tym umowami o roboty budowlane. Prowadzimy również postępowania odnośnie odpowiedzialności i sporów pomiędzy stronami procesu budowlanego. Doradzamy także w zakresie przepisów o charakterystyce energetycznej budynków.

 

Doradztwo prawne w kwestiach planowania i zagospodarowania przestrzeni


Reprezentujemy klienta we wszelkich postępowaniach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzeni, w tym z uwzględniających aspekty prawa ochrony środowiska. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Istotne znaczenie, szczególnie w kontekście powstających farm wiatrowych mają regulacje dotyczące zagospodarowania morskich obszarów przybrzeżnych.

Pomoc prawna w zakresie problematyki gospodarki nieruchomościami


Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętych przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami, w szczególności gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Doradzamy w ramach postępowań związanych z wywłaszczeniem i pierwokupem nieruchomości.

 

Doradztwo prawne odnośnie do ochrony zabytków i opieki nad zabytkami


Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym form i sposobów ochrony zabytków, a także zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach. W szczególności Kancelaria doradza odnośnie stosowania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Prawo budowlane ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • dotyczących obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie i innych decyzji związanych z prawem budowlanym
 • dotyczących procedury legalizacji samowoli budowlanych
 • regulujących normy i zasady utrzymania budynków
 • rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • dotyczących przygotowania i opiniowania umów na gruncie prawa budowlanego
 • regulujących przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego na morskich obszarach przybrzeżnych
 • ustawy o wyrobach budowlanych
 • ustawy o drogach publicznych
 • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Prawo zagospodarowania przestrzennego ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • dotyczących krajowych, wojewódzki i gminnych planów zagospodarowania przestrzennego 
 • regulujących postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji o lokalizacja inwestycji celu publicznego i decyzji o ustalaniu warunków zabudowy
 • dotyczących zagospodarowania morskich obszarów przybrzeżnych
Gospodarka nieruchomościami ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • regulujących zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • regulujących procedurę scalania i podziału nieruchomości
 • dotyczących prawa pierwokupu i wywłaszczenia nieruchomości
Ochrona zabytków ROZWIŃ ZWIŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przepisów m.in.:

 • regulujących zasady zagospodarowania i ochrony zabytków
 • regulujących prowadzenie postępowań w zakresie nadzoru konserwatorskiego
 • dotyczących zasad wywozu zabytków zagranicę i restytucji dóbr kultury
 • dotyczących ochrony zabytków w procesie inwestycyjno-budowlanym
ZAKRES USŁUG
KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod wskazanym numerem telefonu lub na adres poczty elektronicznej.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.